Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Skyhawk Aviation Kft., mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.skyhawk.hu weboldal (továbbiakban Honlap) használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza. Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő és a Honlap egyéb látogató (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználónak minősül mind a regisztrált Felhasználó, mind pedig azon személyek, akik a Honlapon nem regisztráltak ugyan, de regisztráció nélkül a Honlap egyes részeihez hozzáférnek.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Honlap használatára, valamint a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül értékesített árucikkének a megvásárlására alkalmazni kell. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik.

Szolgáltató adatai:

Név: Skyhawk Aviation Kft.
Székhely: 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor utca 3.
Levelezési cím: 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-323077
Adószám: 26304177-2-41
E-mail cím: balazs@skyhawk.hu
Telefonszám: +36 20 287 7955

1) HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1.1 Igénybevétel feltételei
1.1.1 A Honlap tartalmának egyes része elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.

1.2 Felelősség
1.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.2.2 Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

1.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

1.2.4 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

1.2.5 A Honlap olyan linkeket tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.2.6 A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

1.2.7 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

1.2.8 Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

1.3 Szerzői jogok
1.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.

1.3.2 A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre, SSD-re, USB-re, SD kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

1.3.3 A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

1.3.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.skyhawk.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

2) A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA
2.1. A szolgáltatás bemutató repülés, amelyet a Skyhawk Aviation képzőszervezet (HU.DTO.0007) 965/2012 EU rendelet 9. pontja (introductory flight) szerint végez.

3) FIZETÉS
3.1. Előre utalás bankszámlára.
Felhasználó a megrendelt szolgáltatások árát a szerződés létrejöttét követő 15 napon belül, de legkésőbb a Szolgáltatás igénybevételének
napjáig fizeti meg a Szolgáltató a CIB Banknál vezetett HU78 1070 1324 7479 9077 5110 0005 számú bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelt szolgáltatás nevét minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás igénybevételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

3.2. Készpénzes fizetés
A Szolgáltatóval történt egyeztetés alapján készpénzes befizetéssel is rendezhető a vételár

3.2. Számla
Szolgáltató legkésőbb a szolgáltatás megrendelése utáni 8 napon belül kifizetés igazolására számlát ad a Felhasználó részére. ÁFA-s számla igény esetén a megrendelésben szükséges megadni a számla kiállításához szükséges adatokat.

4) AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY (VOUCHER) FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI

A megvásárolt Szolgáltatásra vonatkozó igény esetén a Felhasználó által megadott névre szóló voucher a banki visszaigazolás beérkezése után PDF formátumban megküldésre kerül a megrendelő által megadott email címre.

A voucher érvényessége a vásárlástól számított 365 nap. A lejárati dátum, azaz az érvényesség minden voucheren fel van tüntetve. A Szolgáltatónak nem áll módjában a voucher érvényességi idejét megváltoztatni, tehát a lejárati időn túli felhasználásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a Felhasználó elveszíti a beválthatósági jogát.

A voucher – akár a névre szóló is – szabadon átruházható. Aki az egyedi sorszámmal ellátott kinyomtatott vouchert bemutatja, a Szolgáltatás igénybevételére jogosultnak tekintendő. A Szolgáltató nem vizsgálja a vouchert bemutató személy Szolgáltatás igénybevételére történő
további jogosultságát. A Szolgáltatást ténylegesen igénybevevő személyeknek a repülése megkezdése előtt a jelen ÁSZF melléklete szerinti nyilatkozatot alá kell írniuk, ez a repülés megkezdésének a feltétele. A Felhasználó kötelezettsége és felelőssége, hogy a Szolgáltatást ténylegesen igénybevevő személyeket a jelen ÁSZF és a szerződés tartalmáról, a szükséges mértékben tájékoztassa.

A Szolgáltatás érvényességének időtartamán belül a Szolgáltatás igénybevételére időpont foglalásával kerül sor. Időpontot foglalni a balazs@skyhawk.hu email címen vagy a Honlapon megadott telefonszámon történő egyeztetésen keresztül lehet. Az egyeztetett időpontot a felek emailben rögzítik, az csak a másik fél visszaigazolásával válik kölcsönösen elfogadottá. Az időpont foglalását célszerű időben elintézni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az érvényességi idő lejárta előtt már nem áll módjában időpontot felajánlani. A Szolgáltatás igénybevételének egyeztetett időpontja előtt 15 perccel célszerű a Felhasználónak megérkeznie a repülőtérre. Amennyiben a Felhasználó nem érkezik meg az előre egyezetett időpontot követő 30 percen belül, és legalább 48 órával a megbeszélt időpontot megelőzően nem tájékozatatta erről a Szolgáltatót a balazs@skyhawk.hu címre küldött emailben, akkor a voucher felhasználtnak minősül.

Az időjárási, és repülésbiztonsági szempontokra is tekintettel a pilóta dönt a Szolgáltatás lebonyolíthatóságáról. A pilóta döntése alapján időjárási vagy repülésbiztonsági kockázatokra tekintettel elmaradt Szolgáltatás nyújtására ennek megfelelően más előre egyeztetett
időpontban kerül sor a voucher érvényességi időtartamán belül.

5) ELÁLLÁS ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉS

A Felhasználó a szerződéskötés napjától számított 14 nap elteltéig indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Elállás esetén a Felhasználó által kifizetett összeg haladéktalanul, legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítésre kerül.

5.4 A megvásárolt vouchereket addig tudja a Szolgáltató visszatéríteni 14 napig, amíg nem történt sikeres időpont foglalás.

6) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
6.1 Panaszügyintézés helye
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Skyhawk Aviation Kft.
Levelezési cím: 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor utca 3.
E-mail cím: balazs@skyhawk.hu

6.2 Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

6.3 Panaszügyintézés ideje
Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a jelen dokumentum Szolgáltató adatai pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:30-16:30 óra között fogadja.

6.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken keresztül érheti el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Felhasználó számára továbbá a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
– Bírósági eljárás kezdeményezése

Fogyasztó fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Tesülethez is:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén panasztétel az Európai Bizottság online vitarendezési platformján, amely előzetes regisztrációt követően az alábbi link segítségével érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

7) AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.

8) TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A megrendelés végösszegének teljes kiegyenlítéséig a termék a Skyhawk Aviation Kft. tulajdonát képezi.

9) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. 04. 09.