Játékszabályzat

Skyhawk Aviation Facebook/Instagram nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1.        Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Skyhawk Aviation Kft.

Szervező adatai:

Név: Skyhawk Aviation Kft.
Székhely: 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor utca 3.
Levelezési cím: 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-323077
Adószám: 26304177-2-41
E-mail cím: balazs@skyhawk.hu
Telefonszám: +36 20 287 7955

2.        A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook illetve Instagram profillal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook illetve Instagram oldalán (https://www.facebook.com/skyhawkhungary) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2020. december 18-tól 2020. december 24. napjáig tart.

3.3./a A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Skyhawk Hungary Facebook vagy Instagram oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott poszt alá fénykép tölt fel vagy hozzászólás (komment) formájában ír saját repüléssel kapcsolatos történetet, vagy megírja, hogy miért szeretné megnyerni a bemutatórepülést.

3.3./b A játékos a Facebook-on vagy Instagramon történő kép, illetve hozzászólás posztolásával elfogadja jelen játékszabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy neve (Facebook,Instagram profilja) megjelenjen a játékot szervező cég Facebook, Instagram profilján és honlapján.

3.4. A nyertes kiválasztására 2020. december 24. napján 18:00-kor kerül sor. Ebben az időpillanatban a legtöbb likeot kapott komment szerzője lesz a nyertes. A játék nyertesét a Szervező Facebook üzenetben értesíti, illetve a nyertes nevét közzéteszi a Skyhawk Hungary Facebook oldalán. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, azaz a játékos nem válaszol az értesítésre, hogy elfogadja a nyereményt, akkor a nyereményt a Szervező a pótnyertes részére adja át. A nyertes a nyereményről szóló értesítést online úton kapja meg.

4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2020. december 18. 10:00
A Játék zárónapja: 2020. december 24. 18:00

5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2020. december 24. 18:00

6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében egy nyertes kerül kisorolásra, aki egy „Legyél Te a Pilóta!” Bemutató repülést nyer.

A nyeremény 30 perc földi előkészítést, valamint 30 perc repülést jelent profi oktatóval. A bemutató repülést a Skyhawk Aviation képzőszervezet (HU.DTO.0007) 965/2012 EU rendelet 9. pontja (introductory flight) szerint végzi.

A Szolgáltatás igénybevételének egyeztetett időpontja előtt 20 perccel célszerű a Felhasználónak repülésre alkalmas állapotban megérkeznie a repülőtérre. Amennyiben a Felhasználó nem érkezik meg vagy nem repülésre alkalmas állapotban érkezik az előre leegyeztetett időpontot követő 1 órán belül, és legalább 48 órával a megbeszélt időpontot megelőzően nem tájékoztatta erről a Szolgáltatót a balazs@skyhawk.hu címre küldött emailben, akkor a nyeremény felhasználtnak minősül.

A nyertes a repülés megkezdésével nyilatkozik arról, hogy egészségügyileg alkalmas a repülésen történő részvételre, valamint azt a saját felelősségére hajtja végre.

Az időjárási, és repülésbiztonsági szempontokra is tekintettel a pilóta dönt a Szolgáltatás lebonyolíthatóságáról. A pilóta döntése alapján időjárási vagy repülésbiztonsági kockázatokra tekintettel elmaradt Szolgáltatás nyújtására ennek megfelelően más előre egyeztetett időpontban kerül sor a voucher érvényességi időtartamán belül.

A nyertesnek kötelessége a program teljes időtartama alatt a Skyhawk Aviation oktatópilótáinak utasítását követni.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.   

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Skyhawk Hungary hivatalos Facebook, illetve Instagram profilján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által közzé tett komment, vagy egyéb tartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a Játékost kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt előírja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

8.       A nyeremény átvételének feltételei:

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek, illetve annak közeli hozzátartozójának online formában adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező Facebook oldalán (Skyhawk Aviation Facebook, Instagram oldalakon) nyilvánosan ismerteti a nyertes nevét.

A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

9.       Szervező jogai

A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt a Facebook, oldala időszakosan nem érhető el.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán.

A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a játékos részvétele érvénytelen.

10.               Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a játékos, illetve a nyertes személyes adatai (Facebook/Instagram profilja) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

A Szervező jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Skyhawk Aviation Kft. 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor utca 3. (továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen Részvételei Szabályzatban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (nyilvános személyes facebook illetve Instagram adatlap továbbá név, cím, telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl. Facebook adatlap, Instagram profil, továbbá név, cím, telefonszám, e-mail cím stb.) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost online, személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Skyhawk Aviation Kft. (1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor utca 3.) végzi.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (balazs@skyhawk.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Skyhawk Aviation Kft. 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor utca 3.

12.               A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

13.                Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook, nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

14.               Információkérés

A játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban írjon a balazs@skyhawk.hu e-mail címre.

Budapest, 2020. december 18.